استاد عرفان – حضرت صلاح الدّین علی نادر عنقا

حضرت صلاحالدّين علي نادر عنقا چهل و دومین پیر و قطب مکتب طریقت اویسی® میباشند. ایشان استاد این مکتب عرفان اسلامی هستند که سابقه آن از طریق سلسله ناگسستنی اقطاب اویسی به پیامبر مکرم اسلام حضرت محمّد(ص) میرسد.

حضرت صلاحالدّين علی نادر عنقا، همانند سایر همدوره هایشان در مکتب طریقت اویسی®، تحت تعالیم عرفانی حضرت ميرقطبالدّين محمّد عنقا و پس از آن تحت نظر و ارشاد مولانا المعظّم حضرت شاهمقصود صادق عنقا قرار گرفتند. ایشان در سیزدهم شهریور سال یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی (مصادف با چهارم سپتامبر 1970 ميلادی) «خرقه فقر» را که از طریق حضرت علی(ع) به حضرت اویس قرنی و سپس به استادان بلاانقطاع این مکتب رسیده، از دست حضرت شاهمقصود صادق عنقا دریافت داشتند.

آثار قلمی حضرتشان در بیش از 50 اثر به نظم و نثر به زبانهای مختلف انتشار یافته است و از جمله آنها میتوان صلح، رازنامه، مقترب و مثنوی روایح را نام برد.

کتابهای زیر نیز به زبان انگلیسی نوشته شدهاند:

Theory 'I', The Secret Word, Sufism Lecture Series, Masnavi Ravayeh, Expansion and Contraction within Being (Dahm), Whispering Moments, The Fragrance of Sufism, Sufism A Bridge Between Religions, Sufism the Reality of Religion, Sufism and Faith and The Approaching Promise.

عشق و تعهد مولانا صلاحالدّين علی نادر عنقا نسبت به خواست حضرت شاه مقصود صادق عنقا مبنی بر گسترش مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی، منجر به دسترسی مشتاقان سراسر دنیا به تعالیم عرفانی گردیده است بگونه ای که این مکتب در حال حاضر در پنج قارّه عالم و با بیش از پانصد هزار دانشجو فعّالیّت دارد. تعالیم ایشان از طریق پخش زنده جلسات ارشادی هفتگی بر روی اینترنت در دسترس علاقمندان قرار میگیرد.

MTO Shahmaghsoudi ® School of Islamic Sufism ®